Підрозділи та структура
Місцезнаходження
Керівництво та структура апарату
Задати запитання
Звернення громадян
Графік особистого прийому громадян
Контактна інформація


Начальник обласного управління водних ресурсів -

БУКРЄЄВ Юрій Васильович. Тел. (0642) 65-13-91, (0642) 65-13-99 (приймальня)
E-mail: yuriy_bukreev@ukr.net

Функції:
- Здійснює керівництво обласним управлінням, спрямовує його діяльність на виконання державної політики з питань розвитку водного господарства та меліорації земель в області. Координує діяльність заступників начальника, начальників відділів та служб управління та керівників водогосподарських організацій, забезпечує виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI та діючого антикорупційного законодавства. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, Постанов Верховної Ради, нормативно-правових актів Президента та Кабінету Міністрів України, діючого антикорупційного законодавства, наказів та інших нормативних документів Держводагентства України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України та обласної державної адміністрації з питань водного господарства та меліорації земель. Забезпечує взаємодію управління з Держводагентством України, облдержадміністрацією, Департаментом облдержадміністрації  по агропромисловому розвитку, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області, обласною радою, науковими та іншими установами в процесі поточної діяльності управління;
- організовує роботу з підготовки запитів з фінансування державних програм, контролю за виділенням, розподілом та використанням бюджетних коштів, виконанням завдань з досягень результативних показників по бюджетним програмам, ефективного використання трудових ресурсів та наданих в оренду основних засобів, удосконаленню структури організації облводресурсів, розподілу і контролю за використанням фонду оплати праці;
- вносить пропозиції Голові Держводагентства України щодо кандидатури на посади своїх заступників та начальників водогосподарських організацій області;
- призначає на посади та звільняє з посад за погодженням Держводагентства України начальників, головних інженерів та головних бухгалтерів водогосподарських організацій області, призначає та звільняє з посад працівників апарату облводресурсів;
- є начальником цивільного захисту облводресурсів.

 


Заступник начальника обласного управління -

МАНЖОЛА Олександр Сергійович. Тел. (0642) 65-13-77

Функції:
- координує виконання заходів щодо екологічного оздоровлення річок та спостереження за їх станом, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів водосховищ;
- разом з іншими органами виконавчої влади координує здійснення заходів (у межах повноважень) щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
- організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
- координує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
- сприяє залученню і розміщенню інвестицій для розвитку водогосподарського комплексу;
- організовує роботу по комплексу питань, пов'язаних з реалізацією державної політики в області у сфері розвитку, охорони і управління водними ресурсами, забезпечення їх раціонального використання, реалізацією державних програм водопостачання сільських населених пунктів;
- координує та контролює роботу Аналітично-диспетчерського центру облводресурсів;
- погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду;
- погоджує договори оренди та межі зон санітарної охорони водних об'єктів;
- бере участь у роботі міжвідомчої комісії по становленню режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем в басейнах річок Сіверського Дінця та Приазов'я;
- є членом комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації з землеустрою при міськрадах та райдержадміністраціїя;
- є начальником штабу цивільного захисту облводресурсів;

Заступник начальника обласного управління -

ЖУКОВ Олексій Вікторович. Тел. (0642) 65-13-76

Функції:
- організовує роботу по комплексу питань, пов'язаних з реалізаціє програм по забезпеченню розвитку меліорації в області, функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу з веденням ефективної технічної політики, впровадженням енергозберігаючих технологій і механізації робіт, розробкою і реалізацією поточних і перспективних проектів з цих питань;
- відповідає за взаємодію зі структурними підрозділами паливно-енергетичного комплексу та електропостачальними компаніями в області щодо ефективного використання енергетичних ресурсів;
- координує здійснення робіт з питань винахідництва та раціоналізаторства, розробки перспективних планів упровадження нових технологій;
- відповідає за організацію проведення заходів з охорони праці та дотримання підпорядкованими організаціями законодавства з цих питань;
- організовує роботу по комплексу питань, пов'язаних із збереженням, надійної експлуатації водогосподарських об'єктів та групових водопроводів, міжгосподарських меліоративних систем, сприянню збереження та грамотної експлуатації внутрішньогосподарської мережі;
- бере участь у роботі спільної з Головним управлінням агропромислового розвитку комісії по проведенню дефектовок, узагальнення їх даних та розробки заходів по підготовці до наступного поливного сезону.


ВІДДІЛ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ І ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Начальник відділу - 
ГРЄБЄННІКОВ Руслан Вікторович. Тел. (0642) 65-13-79
E-mail: ovr_lg@ukr.net

Функції:
- реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
- забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах;
- визначає потребу населення і галузей економіки області у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення  пріоритетів розвитку водного господарства;
- здійснює державний облік водокористування;
- здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки;
- розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних обєктів, гідротехнічних споруд та дотриманням  режимів роботи водосховищ, надає у межах повноважень пропозиції до програми соціально-економічного розвитку області;
- контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем;
- організація проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області;
- реалізація заходів щодо відновлення водних ресурсів області та підтримання їх у належному екологічному стані;
- забезпечення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією їх наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель;
- здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
- приймає участь у забезпеченні роботи функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
- у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

 


ВІДДІЛ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Начальник відділу -
ОНІЩЕНКО Раїса Костянтинівна. Тел. (0642) 65-13-97

E-mail: ovp_lg@ukr.net

Функції:
- разом з органами агропромислового комплексу, міжрайонними управлннями водного господарства, гідрогеолого-меліоративною партією, відділами облводресурсів розробляються і здійснюються заходи щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель, а також по підвищенню ефективності використання меліорованих земель;
- спільно з Держкомзему веде роботу з обліку наявності зрошуваних і осушених земель. Бере участь в оформленні матеріалів по переведенню меліорованих земель у богарні;
- організовує роботу зі складання і корегування планів водокористування, по забору, розподілу та обліку води на системах у цілому і по окремим водокористувачам;
- організовує роботу по укладанню договорів на надання послуг, пов'язаних з подачею води водокористувачам, і постійно контролює їх виконання;
- здійснює контроль за економним використанням води водокористувачами, сприятливим режимом зрошення сільськогосподарських культур;
- організовує та проводить метрлогічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань у водогосподарських організаціях облводресурсів;
- бере участь у підготовці матеріалів на колегю Держводагентства України, Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань використання зрошуваних земель;
- приймає від підвідомчих організацій, узагальнює і передає у відповідні організації статистичну та інші види звітностей;
- здійснює контроль за роботою ГГМП в питаннях меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель, у визначенні вологості грунту;
- разом із ГГМП здійснює роботу по складанню меліоративного кадастру;
- готує показники по використанню меліорованих земель на виробничі наради облводресурсів, засідання колегії, обласні наради;
- разом з іншими службами облводресурсів складає річний звіт про технічну експлуатацію меліоративних систем;
- разом із відділом економіки, відділом бухгалтерського обліку і звітності, відділом енергозбереженні та зв'язку здійснює контроль і надає практичну допомогу управлінням у розрахунках вартості послуг по водоподачі і працює з водокористувачами по даному питанню;
- бере участь у проведенні дефектовки меліоративних систем;
- бере участь у комісіях з виробничих питань;
- бере участь у розробці перспективних програм області.


ВІДДІЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

В.о. начальника відділу -
МІНАЄВ Олександр Михайлович. Тел. (0642) 65-13-02
E-mail: oevo_lg@ukr.net

Функції:
- розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності екксплуатації зрошувальних і осушувальних систем, визначає обсягим робіт з підготовки систем до поливу;
- бере участь у проведенні обстеження технічного стану меліоративних систем;
- організовує через підпорядковані водогосподарські організації роботу з розробки і складання планів земляних, доглядових робіт, поточного і капітального ремонтів меліоративних систем і інших об'єктів, які перебувають у державній власності, контролює їх виконання;
- здїйснює контроль щодо відповідності застовусання Державних та відомчих будівельних норм при складанні кошторисів та актів виконаних робіт у підвідомчих організаціях;
- здійснює контроль за якістю виконаних робіт з ремонту водогосподарських об'єктів;
- здійснює розробку проектно-кошторисної документації на виконання поточних і капітальних ремонтів по об'єктах управління;
- бере участь в оформленні матеріалів на списання основних фондів управління;
- контролює проведення роботи у підвідомчих організаціях стосовно оформлення правовстановлюючих документів щодо права володіння змельними ділянками, на яких розташовані водогосподарські об'єкти державної форми власності;
- контролює проведення роботи у підвідомчих організаціях стосовно отримання свідоцтв на право власності на об'єкти нерухомого майна;
- здійснює контроль за формуванням, поповненням та використанням аварійного запасу матеріалів у підвідомчих організаціях;
- надає допомогу агроформуванням по експлуатації внутрішньогоспрдарських зрошувальних і осушувальних систем;
- бере участь у роботі комісії з виробничих питань;
- бере участь у підготовці матеріалів на колегії, наради, засідання, круглі столи тощо;
- підготовлює матеріали до річного звіту з технічної експлуатації меліоративних систем облводресурсів;
- бере участь у підготовці проектів наказів, розпоряджень по управлінню;
- бере участь у розробці перспективних програм області;
- забезпечує надання статистичної звітності в облстатуправління, що входять до компетенції відділу.


ВІДДІЛ ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Начальник відділу -
ХАРКІВСЬКИЙ Євгеній Валерійович. Тел. (0642) 65-13-02
E-mail: oem_lg@ukr.net

Функції:
- своєчасне складання заявок на матеріальні ресурси, надання допомоги підвідомчим управлінням у їхньому придбанні насосно-силового і електротехнічного устаткування;
- організація і контроль за проведенням ремонтів електротехнічного устаткування, пуско-налагоджувальних робіт на насосних станціях і промбазах управлінь, виконання програми ремонтів електротехнічного устаткування і налагодження персоналом ВНіРЕУ;
- виконання оперативних розпоряджень обласних, районних інспекцій енергонагляду за споживанням електроенергії, дотриманням ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ;
- участь у прийманні електротехнічного і насосно-силового устаткування з ремонту в експлуатацію;
- організація,
контроль за навчанням, переатестацією машиністів насосних станцій, ІТП, задіяних в експлуатації електротехнічного устаткування в управліннях (з питань технічної експлуатації і охорони праці);
- контроль за своєчасним проведенням державної повірки засобів обліку електроенергії, вимірювальних приладів, перевірки захисних засобів, лабораторних електричних вимірювань і випробувань устаткування, мереж і т.п.
- організація і проведення перевірок за дотриманням технологічних режимів роботи устаткування;
- організація охорони праці і техніки безпеки при обслуговуванні насосно-силового електротехнічного устаткування;
- організація технічної експлуатації електротехнічного обладнання згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС.


ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ

Начальник відділу -
ІСАЄВСЬКИЙ Сергій Іванович. Тел. (0642) 65-13-78, 65-13-98
E-mail: lvx_econom@ukr.net

Функції:
- розробляє єдині кошториси видатків бюджетних витрат на експлуатацію і капітальний ремонт міжгосподарської мережі, апарату управління та підвідомчих організацій. Контролює виконання основних виробничих і техніко-економічних показників разом з іншими відділами;
- забезпечує правильність застосування тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, встановлення розрядів робітникам. Контролює додержання штатної дисципліни;
- організовує роботу по удосконаленню структури апарату управління, розробляє штатні розписи згідно з діючими схемами посадових окладів;
- контролює додержання управліннями трудового законодавства, постанов, розпоряджень і інших нормативних актів вищестоящих органів з питань організації праці і заробітної плати;
- контролює використання бюджетних та позабюджетних коштів в підвідомчих організаціях та подає пропозиції щодо їх використання;
- здійснює постійний контроль за надходженням коштів з Держбюджету на утримання заходів по водному господарству та інформує начальника облводресурсів;
- забезпечує роботу з установами державного казначейства з фінансування і розподілу асигнувань із державного та  місцевого бюджетів;
- здійснює економічний аналіз фінансово-господарської діяльності та готує необхідні пропозиції керівництву про використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби, використання капіталовкладень, впровадження нових форм господарювання;
- проводить роботу по укладанню колективного договору, організує контроль за виконанням п. 4.11 і 4.12 його положень в апараті та підвідомчих організаціях;
- контроль за дотриманням діючого законодавства при наданні в оренду облводресурсів і його підвідомчими організаціями державного майна, підготовка відповідних документів і звітів для Держводагентства України і регіонального відділення Фонду державного майна України;
- складання річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, визначення предмету закупівель, приймання від підвідомчих організацій та подання Держводагентству Українивідповідної звітності.

 


ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ, ДІЛОВОДСТВА , ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗМІ   ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Начальник відділу -
МАЛИШЕНКО Віктор Миколайович.
Тел. (0642) 65-13-97
E-mail: info_lg@ukr.net

Функції:
- забезпечує взаємодію із ЗМІ (газетами, журналами, радіо, телебачення), громадськістю щодо висвітлення планів, досягнень та напрямків роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу області;
- організовує виступи в ЗМІ керівників, спеціалістів облводресурсів, готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали;
- щоквартально організовує випуск власної газети "Водогосподарник Луганщини";
- розміщує на власному веб-сайті статистичну, довідкову та іншу актуальну інформацію з питань роботи водогосподарського комплексу, анонсує події та заходи в сфері діяльності облводресурсів;
- здійснює контроль за виконанням працівниками облводресурсів та управлінь рішень органів виконавчої влади, наказів та розпоряджень Держводагентства України, своїх власних рішень;
- готує матеріали на засідання колегії, здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи колегії;
- розглядає звернення громадян, готує і надає їм відповіді, веде їх облік.


Головний бухгалтер -

ГРЄБЄННІКОВА Олександра Пилипівна. Тел. (0642) 65-13-75, 65-13-82
E-mail: buh_lg@ukr.net

Функції:
- здійснює керівництво бухгалтерської служби, ефективний та раціональний розподіл посадових обов'язків між працівниками з урахуванням вимог щодо захисту інформації та запобігання зловживань працівниками;
- організація обліку фінансово-господарської діяльності установи;
- управління правилами витрачання коштів та матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії і своєчасності господарських розрахунків;
- розробка наказу про облікову політику і проектів внесення до нього змін;
- організація повного обліку основних засобів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, коштів та інших цінностей установи, виконання кошторисів витрат згідно вимог законодавства та національних стандартів;
- організація своєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками організації;
- складання балансів і бухгалтерської звітності;
- своєчасне нарахування і перерахування податків і інших платежів до Державного бюджету України;
- забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів, нарахуванням і перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;


Головний ревізор -

НІРОЗНІК Ірина Олександрівна. Тел. (0642) 65-13-82


Провідний інженер з підготовки кадрів

МАЗУР Ганна Дмитрівна. Тел. (0642) 65-13-82


Провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки

САВЧЕНКО Любов Іллівна. Тел. (0642) 65-13-97


Головний юрисконсульт -

МІНАКОВА Тетяна Миколаївна. Тел. (0642) 65-13-97
E-mail: urist_ovr@ukr.net


Головний механік -

ГОРБАТИХ Олександр Миколайович. Тел. (0642) 65-13-97

Создание сайта
Лаймнет