30.04.2014 р.

29.04.2014 р.

04.04.2014 р.

24.03.2014 р.

20.01.2014 р.

03.01.2014 р.

26.12.2013 р.

 

25.11.2013 р.

11.11.2013 р.

12.08.2013 р.

30.07.2013

16.07.2013 р.

15.07.2013 р.

10.07.2013

20.06.2013

24.05.2013 р.


 

20.05.2013 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
для проведення процедури закупівлі - відкриті торги

предмет закупівлі:
"Відновлення гідрологічного реживу р. Кундрюча на території Свердловського району Луганської області"


 

20.05.2013 р.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


 

29.04.2013 р.

21.01.2013 р.

21.01.2013 р.

18.01.2013 р.

05.12.2012 р.

14.11.2012 р.

25.10.2012 р.

  05.10.2012 р.

03.02.2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства
    економіки України
     26.07.2010 N 922

  РІЧНИЙ   ПЛАН   ЗАКУПІВЕЛЬ (із змінами)
на 2012 рік
Артемівське міжрайонне управління водного господарства ,   код за ЄДРПОУ 01033778,
Луганського обласного управління водних ресурсів

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти нафтоперероблення рідкі

(23.20.1)

Послуги з   постачання електроенергії (40.10.3)

КЕКВ 1131

 

 

КЕКВ 1163

Державний бюджет

 

 

Державний бюджет


Відкриті торги

 

 

Процедура закупівлі у одного учасника

Січень -   лютий 2012р.

 

Лютий 2012рік

 

Головний розпорядник коштів: Міністерство екології та природних ресурсів,   код за ЄДРПОУ 00013735,   Державне агентство   водних ресурсів України

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 1.02.2012р .

Голова комітету
з конкурсних торгів                                       _________________________                                 Денисенко В.О.

Секретар комітету
з конкурсних торгів                                       _________________________                                 Нікеркіна   І.П.

24.01.2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Міністерства
    економіки України
     26.07.2010 N 922

  РІЧНИЙ   ПЛАН   ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2012 рік
Артемівське міжрайонне управління водного господарства ,   код за ЄДРПОУ 01033778,

Луганського обласного управління водних ресурсів
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти нафтоперероблення рідкі

(23.20.1)

КЕКВ 1131

Державний бюджет

 

Відкриті торги

Січень -   лютий 2012р.

 

Головний розпорядник коштів: Міністерство екології та природних ресурсів,   код за ЄДРПОУ 00013735,   Державне агентство   водних ресурсів України

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.01.2012р .

 

Голова комітету
з конкурсних торгів                                       _________________________                                 Денисенко В.О.

Секретар комітету
з конкурсних торгів                                       _________________________                                 Нікеркіна   І.П.

16.01.2012 р.

 

РІЧН ИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2012   рік
_ Луганське обласне управління водних ресурсів , код за ЄДРПОУ 01033757
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі 
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 
Джерело фінансування 
Очікувана вартість предмета закупівлі 
Процедура закупівлі 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 
Примітки 
 
 
Кошти Державного бюджету України
Очікувані вартості предметів закупівлі не перевищують сум, зазначених у статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-УІ
 
 
.
Головний розпорядник коштів: Міністерство екології та природних ресурсів України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00013735.
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  16 січня 2012 року.
Голова комітету з конкурсних торгів 
__Манжола О.С.___
(прізвище, ініціали) 
_______________
      (підпис)     М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів 
 _Гречаник Н.М.___
(прізвище, ініціали) 
_______________
        (підпис) 
 

14.10.2011

З М І Н И

до ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(процедура закупівлі – відкриті торги)

З М І Н И.doc  

29.10.09р.

Положення про порядок розгляду скарг, поданих учасниками до
моменту укладання договору про закупівлю
Артемівського міжрайонного управління водного господарства


 

1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок
порушення управлінням процедур закупівель, встановлених „Положенням про закупівлю товарів ,
робіт і послуг за державні кошти"(далі Положення) №921 від 17 жовтня 2008р., внесеними
змінами, наказом Міністерства економіки України №470 від.20.05.09р, може оскаржити дії,
рішення, бездіяльність тендерного комітету (ТК) управління.

Об'єктом оскарження не може бути:
- зроблений ТК управління вибір процедури закупівлі;
- рішення ТК управління про відхилення всіх тендерних пропозицій.
2. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення ТК управління
процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в
ній участь, управлінню або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох
робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інформує про це управління.
ТК управління може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення ТК управління порушення процедури закупівлі.
3.Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
- учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та
скріплюється печаткою юридичної особи;
- учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
4.Скарга повинна містити:
а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;
б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я
та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;
в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення
процедури закупівлі;
г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;
д) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником
процедур закупівель;
є) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
ж)   копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна
реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
з) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;
и) вимоги скарги;
к) найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.
5. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу
інформацію, що стосується предмета скарги.
Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.
6. У разі подання скарги відповідно до пункту 2 Положення, управління або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги управлінням або уповноваженим-органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття управлінням або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку управління має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
7. Управління або уповноважений орган повинні не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
8.     Управління або уповноважений орган приймає протягом 20 робочих днів - з дня
отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
 -у разі, коли скаргу не задоволено, — причини прийняття такого рішення;
- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту;
Якщо скаргу розглядає управління, рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
9. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури  закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має  право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати управління розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для управління, так і для учасників.
10. Примірник рішення за результатами розгляду скарги управління або уповноважений орган протягом п 'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).
Державне казначейство (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:
-   у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі
недійсними, зобов'язання управління провести нову процедуру закупівлі - поновлення платежів з рахунка управління згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;
- у разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов'язання управління провести нову процедуру закупівлі, — поновлення платежів з рахунка управління згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.
 

 

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
 

                                                                                                                                   Рішенням тендерного комітету
                                                                                                                                   від “ 26” жовтня 2009 року
                                                                                                                                   Голова тендерного комітету

                                                                                                                                    _____________ П.М. Панасюк        

  

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ,
поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю,
тендерним комітетом Луганського обласного управління  водних ресурсів (облводгресурсів)

 

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг Луганським облводгоспом, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю.
Порядок розгляду тендерним комітетом Луганського облводгоспу скарг, поданих  учасниками до моменту укладання договору про закупівлю, розроблений відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 зі змінами, (далі Положення) з урахуванням  Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору, у Міністерстві економіки України, затвердженому наказом Міністерстві економіки України від 30.01.2009 № 65.
Терміни, викладені у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Положенні.

2. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення  Луганським облводресурсів (далі замовником) процедур закупівель, встановлених  Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.
Об’єктом оскарження не може бути:
-зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
-рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
 
3. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень,
дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визначається недійсним відповідно до закону.  
Скарга може не розглядатися, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги,
відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
 
4. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріпляється печаткою юридичної особи;
учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння).
Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.
 
5. Скарга повинна містити:
а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони – для юридичних осіб; прізвище, ім’я по батькові,
місце проживання – для фізичних осіб;
б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім’я та по батькові особи,
 

відповідальної за здійснення процедур державних закупівель ;

в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;
г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;
г) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;
д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”, у якому було опубліковано оголошення
про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – для юридичних осіб – резидентів
(для нерезидентів указується країни реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
є) підтвердження надання скарги Мінекономіки;
ж) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;
ж) вимоги скарги;
и) найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.
Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмету скарги.
 
6. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або уповноваженим органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство України. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
 
7. Замовник повинен не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі  про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги замовником або уповноваженим органом зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
 
8. На запит Мінекономіки, у встановлений ним строк, тендерний комітет замовника повинен надати  додатково затребувану інформацію щодо оскарженої процедури закупівлі, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.
 
9. Замовник або уповноважений орган приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі, коли скаргу не задоволено, — причини прийняття такого рішення;
у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.
Рішення замовника про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник  протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу і Державному казначейству України.  
 
10. Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов’язковим як для замовника, так і для учасників.
 
11.  У разі виявлення за  скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, прийняття рішення уповноваженим органом про відміну процедури закупівлі, визнання результатів такої процедури недійсними, замовник  зобов’язаний  розпочати нову процедуру закупівлі.    
У разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі, — замовник поновлює платежі з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.  
Создание сайта
Лаймнет